W języku PHP jest kilkanaście funkcji obsługujących czas i datę. Najpopularniejsza jest date().

Spis znaków jakie można używać przy wyświetlaniu daty i czasu:
a - am lub pm
A - AM lub PM
B - Czas internetowy Swatcha
d - dzień miesiąca, 2 cyfry z zerem na początku, tj. od 01 do 31
D - dzień tygodnia, tekst, 3 litery, np. Fri
F - miesiąc, pełna nazwa, np. June
g - godzina, format 12-godzinny bez zera na początku, tj. od 1 do 12
G - godzina, format 24-godzinny bez zera na początku, tj. od 0 do 23
h - godzina, format 12-godzinny z zerem na początku, tj. od 01 do 12
H - godzina, format 24-godzinny z zerem na początku, tj. od 00 do 23
i – minuty, tj. od 00 do 59
I - 1 jeśli czas oszczędzania światła słonecznego (w Polsce - czas letni), 0 jeśli czas standardowy (w Polsce - zimowy)
j - dzień miesiąca bez zera na początku, tj. od 1 do 31
l - dzień tygodnia, tekst, pełna nazwa, np. Friday
L - 1 jeśli rok przestępny, 0 w przeciwnym razie
m – miesiąc, tj. 01 to 12
M - miesiąc, 3 litery, np. Jan
n - miesiąc bez zera na początku, tj. 1 to 12
O - różnica w stosunku do czasu Greenwich, np. +0200
r - data sformatowana według RFC 822, np. Thu, 21 Dec 2000 16:01:07 +0200
s – sekundy, tj. 00 to 59
S - standardowy angielski sufiks liczebnika porządkowego, 2 litery, tj. st, nd, rd lub th
t - liczba dni w danym miesiącu, tj. od 28 do 31
T - strefa czasowa ustawiona na tej maszynie, np. EST lub MDT
U - liczba sekund od uniksowej Epoki (1 stycznia 1970 00:00:00 GMT)
w - dzień tygodnia, liczbowy, tj. od 0 (Niedziela) do 6 (Sobota)
W - numer tygodnia w roku według ISO-8601, tydzień zaczyna się w poniedziałek
Y - rok, 4 cyfry, np. 2011
y - rok, 2 cyfry, np. 11
z - dzień roku, tj. od 0 do 365
Z - ofset strefy czasowej w sekundach (tzn. pomiędzy -43200 a 43200). Ofset dla stref czasowych na zachód od UTC (południka zero) jest zawsze ujemny a dla tych na wschód od UTC jest zawsze dodatni.

Przykłady:
echo date ("Y-m-d"); - wyświetli np. 2011-06-10
echo date ("Y.m.d"); – wyświetli np. 2011.06.10
echo date ("F j, Y"); - wyświetli np. June 10, 2011
echo date ("m"); - wyświetli tylko miesiąc, np. 06
echo date ("Y"); - wyświetli rok, np. 2011
echo date ("y"); - wyświetli rok, np. 11
echo date("Y-m-d H:i:s"); - wyświetli np. 2011-06-10 12:45:09
echo date("H.i"); - wyświetli np. 12.45