Pętle, czyli instrukcje iteracyjne służą wielokrotnego wykonywania tego samego fragmentu kodu. W języku PHP są cztery różne pętle. Każdą z nich stosuje się w innych przypadkach, ale przy odpowiednich modyfikacjach można stosować je zamiennie.

Pętla for

Stosowana jest przy operacjach powtarzanych z góry znaną ilość razy.

Konstrukcja:
for (wyrażenie_inicjujące; wyrażenie_warunkowe; wyrażenie iteracyjne)
instrukcja;

Wyrażenie inicjujące – wyrażenie, które zazwyczaj ustala warunek początkowy pętli.
Wyrażenie warunkowe – od jego wartości (true lub false) zależy czy pętla będzie wykonywana dalej czy się zakończy. 
Wyrażenie iteracyjne – najczęściej instrukcja modyfikująca licznik pętli.
Instrukcja – tzw. ciało pętli – kod, który będzie powtarzany w pętli. 

Przed rozpoczęciem wykonywania kodu pętli wartościowane jest wyrażenie inicjujące. Następnie sprawdzana jest wartość wyrażenia warunkowego. Jeśli jest true to pętla jest kontynuowana i wykonywana jest instrukcja z ciała pętli. Po wykonaniu tej części wartościowane jest wyrażenie iteracyjne i znowu obliczane jest wyrażenie warunkowe. Jeśli ponownie będzie true znów wykonane zostanie ciało pętli itd. Jeśli wyrażenie warunkowe zwróci false pętla zostanie zakończona.

Przykład pętli for wypisującej cyfry od 1 do 5:
for( $x = 1; $x <= 5; $x++ )
echo $x."<br/>";

Pętla while

Stosowana jest przy operacjach,w przypadku, których nie wiadomo ile razy kod będący ciałem pętli ma być wykonany.

Konstrukcja:
while (warunek)
instrukcja;

Warunek i instrukcja mają podobne znaczenie jak w pętli for.

Pętla while wykonuje się tak długo jak spełniony jest warunek. Jeśli warunek zwróci wartość false pętla zostaje zakończona. W przypadku pętli while trzeba pamiętać, aby w ciele pętli umieścić kod, który będzie wpływał na zmianę warunku. Jeśli warunek nie będzie zmieniany i ciągle będzie zwracał true to pętla będzie nieskończona.

Przykład pętli while wypisującej cyfry od 1 do 5:
$x=1;
while($x <= 5){
echo $x."<br>";
$x++;
}

Pętla do...while
Jest to modyfikacja pętli while.

Konstrukcja:

do {
instrukcja;
}
while (warunek);

Warunek i instrukcja mają takie samo znaczenie jak przy pętli while.
Różnica polega na tym, że warunek sprawdzany jest po każdym wykonaniu pętli. Jeśli w pętli while warunek będzie niespełniony, pętla nie wykona się ani razu. W pętli do...while w takie sytuacji pętla wykona się raz.

Pętla foreach
Służy do przeglądania zawartości tablic i obiektów. Kod wewnątrz jest powtarzany dla każdego z elementów tablicy, a sam element jest na ten czas przenoszony do tworzonej przez pętlę zmiennej.

Konstrukcja pierwsza:
foreach (wyrażenie_tablicowe as wartość)
instrukcja;

Konstrukcja druga:
foreach (wyrażenie_tablicowe as klucz => wartość)
instrukcja;

Wyrażenie tablicowe to najczęściej zmienna tablicowa.
Klucz to zmienna, w której umieszczony zostanie klucz aktualnie przeglądanego elementu tablicy.
Wartość to zmienna, w której umieszczona zostanie wartość aktualnie przeglądanego elementu.
Zaletą zastosowania pętli foreach jest brak potrzeby obliczania ilości wykonań. Pętla wykona się tyle razy, ile jest elementów w tablicy.

Przykład pętli foreach wypisującej zwartość tablicy:
$tablica = array('pierwszy' => 1,
'drugi' => 2,
'trzeci' => 3,
'czwarty' => 4);
foreach($tablica as $klucz => $wartosc)
echo '$tablica['.$klucz.'] = '.$wartosc.'<br />';